Dnes, 17. 11. 2018 oslavuje meniny Klaudia
Aktuálna teplota vody je 27,5 °C
Plaváreň Bardejov Facebook
Bardterm

 

 

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
KRYTEJ PLAVÁRNE & WELLNESS BARDEJOV

 

Tento návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Krytej plavárne & wellness Bardejov. Povinnosťou každého návštevníka krytej plavárne je oboznámiť sa  s týmto poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Zakúpením vstupenky do krytej plavárne, návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zároveň sa zväzuje k dodržiavaniu návštevného poriadku a pokynov zamestnancov prevádzkovateľa.

 

Vstup do priestorov Krytej plavárne & wellness Bardejov:


- otváracie hodiny pre verejnosť sú viditeľne označené,
- vstup do priestorov je povolený len cez turniket s platnou vstupenku  a čipovým náramkom, ktorú
   si každý návštevník zakúpi v pokladni,
- vstup je povolený iba v čase prevádzky – podľa rozvrhu platného pre jednotlivé dni v týždni,
  prechodom cez vstupný turniket sa spustí odčítavanie zakúpeného vstupu, končí sa odovzdaním
  náramku a prechodom cez výstupný turniket. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na
  prezlečenie, osušenie a opätovné prezlečenie,
- vstup na plaváreň a wellnes je časovo ohraničený zakúpením vstupenky. Ak sa uvedený čas
  prekročí, návštevník je povinný uhradiť doplatok podľa platného cenníka,
- čipový náramok nosí návštevník po celý čas pobytu vo všetkých priestoroch krytej plavárne
  viditeľne upevnený na zápästí,
- v prípade straty čipového náramku, resp. jeho znehodnotenia, musí návštevník uhradiť cenu  
   náramku podľa platného cenníka,
- deťom mladším ako 10 rokov je vstup povolený len v sprievode dospelej osoby,
- pri prekročení kapacity nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom,
- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť hodiny pre verejnosť v prípade technických príčin,
   z hygienických dôvodov alebo v prípade organizovania športovej akcie,
- po príchode do plavárne sa musí návštevník vyzuť v priestoroch na to určených. V ostatných
  priestoroch (šatňa, bazénová hala, chodba, sprchy) sa pohybuje bez obuvi,
- pred vstupom do bazéna je každý návštevník povinný sa umyť pod sprchou mydlom. Používanie
  mydla, šampónu a pod. je priamo v bazéne zakázané,

- v bazéne je návštevník povinný používať plaveckú čiapku,
- vyzliekanie, obliekanie alebo odkladanie šatstva mimo určené priestory šatní je zakázané,
- každý návštevník je povinný opustiť bazén 15 minút pred ukončením prevádzky a priestory
  plavárne do konca prevádzkových hodín – do 21 hodiny.

Všeobecné pokyny:

-za veci odložené mimo uzamykateľnej skrinky prevádzkovateľ nezodpovedá,
- návštevníci plavárne sa musia vo vlastnom záujme pohybovať na mokrých podlahách opatrne,
  aby nedošlo k pokĺznutiu a následnému úraz. Za úrazy, ktoré vznikli neopatrným konaním
  návštevníka, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť,
- každý návštevník je povinný šetriť zariadenie a vybavenie plavárne, úsporne používať vodu
  a elektrickú energiu. Návštevník je povinný nahradiť škodu alebo stratu, ktorá jeho vinou bola
  plavárni spôsobená na plavárni alebo majetku iného návštevníka,
- počas pobytu v bazéne je každý návštevník povinný riadiť sa pokynmi plavčíkov a dodržiavať
   znenia písomných pokynov, príkazov a zákazov na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi. Po
   neuposlúchnutí pokynov plavčíka musí návštevník na pokyn plavčíka opustiť priestory plavárne
   bez nároku na vrátenie vstupného,
- v prípade, že návštevník v priestoroch plavárne vykonáva výučbu plávania, je tento povinný si
   prenajať časť bazéna, príp. celý bazén, na základe zmluvy o prenájme bazéna alebo objednávky,
   inak bude z plavárne vykázaný. Toto ustanovenie neplatí pre rodičov, ktorí učia plávať svoje deti.


Vylúčenie z návštevy plavárne:

- do plavárne nemajú prístup a z kúpania sú vylúčené osoby, ktoré majú akúkoľvek chorobu
  ohrozujúcu zdravie iných osôb prítomných v bazéne (napr. kašeľ, kožné choroby, hnisavé rany,
  zápaly očných spojiviek, výtokové choroby a iné), osoby so zanedbanou hygienou, osoby
  zahmyzené, osoby pod vplyvom omamných a návykových látok,
- použitie zariadenia môže byť odopreté i osobám, ktorých návšteva by očividne mohla mať rušivý
  vplyv na poriadok, bezpečnosť a čistotu prevádzky a na mravné spoločenské zásady,
- zo zariadenia môže byť vykázaný i ten návštevník, ktorý i napriek napomenutiu nedodrží
   ustanovenia tohto poriadku, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov, a to bez
   nároku vrátenia vstupného.

 

V priestoroch plavárne je zakázané:

- kúpať sa v odevoch nevhodných na plávanie, vrátane spodného prádla,
- požívať alkoholické nápoje, drogy, omamné a psychotropné látky a fajčiť,
- vstupovať do bazénu so žuvačkou,
- zdržiavať sa v priestoroch, ktoré nie sú z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov prístupné
   verejnosti,
- vstupovať do bazéna a bazénovej haly s jedlom alebo nápojmi,
- vzájomne sa potápať, hádzať iné osoby do vody, pobehovať okolo bazéna, kričať alebo
  akýmkoľvek iným spôsobom rušiť či ohrozovať iných návštevníkov plavárne,
- znečisťovať vodu, bazénové a ostatné priestory plavárne (šatne, sprchy, WC a pod.),
- pohybovať sa v obuvi na miestach, kde to nie je povolené,
- svojvoľne premiestňovať zariadenie a nábytok plavárne,
- vstupovať do priestorov plavárne so zvieratami,
- nosiť so sebou k bazénu sklenené veci a iné (napr. ostré) predmety ohrozujúce bezpečnosť
  návštevníkov,
- volať o pomoc bez dôvodu a vážnych príčin,


Tento návštevný poriadok je platný od 1.6.2018 a je záväzný pre všetkých návštevníkov plavárne.